• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศเทศบาล pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเจริญทรัพย์  ม. 4 ต.ลำรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกซอยลำภู ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon
• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ (ตีเส้นจราจร) และ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา
 

1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

1.2 การจัดการศูนย์บริการประชาชนในเขตเทศบาล

1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 6 แนวทางพัฒนา
 

2.1 พัฒนาด้านการศึกษา

2.2 พัฒนาด้านสาธารณสุข

2.3 สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.4 อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

2.5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

2.6 สนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 3 แนวทางพัฒนา
 

3.1 พัฒนาอาชีพและรายได้

3.2 ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ

3.3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน ประกอบด้วย 3 แนวงทางการพัฒนา
 

4.1 พัฒนาการให้ขบริการประชาชน

4.2 เพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

4.3 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 2 แนวทางการพัฒนา
 

5.1 พัฒนาสถานนัทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

5.2 พัฒนาการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 4 แนวทางพัฒนา
 

6.1 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

6.2 พัฒนาสถานทีทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน

6.3 การปรับปรุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ