พันธกิจ

พันธกิจเทศบาล

 

           1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ครบ และเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและที่สำคัญจะต้องครอบคลุมอย่างทั่วถึง

           2. รณรงค์และเร่งสร้างจิตใต้สำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น รู้เรื่องการอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

           3. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ของประชาชน

           4. ส่งเสริมประชาชนทุกระดับในเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม ในการช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผล

           5. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขประกอบกับจะต้องเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้ แข็งแรง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม

           6. มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพและรายได้ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากหญ้า บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่น