• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศเทศบาล pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเจริญทรัพย์  ม. 4 ต.ลำรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกซอยลำภู ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon
• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ (ตีเส้นจราจร) และ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon

พันธกิจ

พันธกิจเทศบาล

 

           1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ครบ และเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและที่สำคัญจะต้องครอบคลุมอย่างทั่วถึง

           2. รณรงค์และเร่งสร้างจิตใต้สำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น รู้เรื่องการอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

           3. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ของประชาชน

           4. ส่งเสริมประชาชนทุกระดับในเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม ในการช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผล

           5. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขประกอบกับจะต้องเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้ แข็งแรง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม

           6. มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพและรายได้ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากหญ้า บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่น