ประวัติเทศบาล

ประวัติเทศบาล


เดิมเทศบาลตำบลธัญบรุีมีฐานะเป็นสุขาภิบาลธัญบุรีจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2499 และประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499 ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ดวงตราเทศบาลเป็นสัญลักษณ์ รูปดอกบัวกับรวงข้าว


ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลธัญบุรี