• idschool1.jpg
 • idschool2.jpg
 • RAMA10.jpg

• ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกวดราคา โครงการสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• สรุผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) รายละเอียดดังนี้ 

งานลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2563

 • p2.jpg
 • p3.jpg
 • p4.jpg
 • p5.jpg
 • p6.jpg
 • p8.jpg
 • p9.jpg
 • p10.jpg
 • p11.jpg
 • p12.jpg
 • p13.jpg
 • p14.jpg
 • p15.jpg
 • p16.jpg
 • p17.jpg
 • p18.jpg
 • p19.jpg
 • p20.jpg

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-577-4525 เหตุฉุกเฉิน โทร.02-577-1964 ตลอด 24 ชม. อุบัติเหตุ โทร.1669 e-mail:thanyaburi_2556@hotmail.com

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.