banner news2


banner news33

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีโฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจั ดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด (LED) ชุมชนสหกรณ์พัฒนาหมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฃนิด LED ซอยสุสวาส 1 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิง) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องเเบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (11 โครงการ) ด้วยวิธีการอิเล็กดทรอนิสก์ (e-biffing) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

  - ประกาศ pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยเจริญศรี หมู่ 4 ต.รังสิต ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟ้ฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยบัญชาอุทิศ หมู่ 4 ต.รงสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนธัญพร 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งเหนือ หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ถนนเลียบคลอง 8 ฝั่งเหนือ หมู่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนเคหะชุมชนรังสิต หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยสุสวาส 1 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ถนนเลียบคลอง 9 ฝั่งใต้ หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนเจริญทรัพย์ (ซอยเจ้าพรหมค้าช้าว) หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศร่างประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสดงสว่าง ชนิด LED จำนวน 11 โครงการ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยสุสวาส 1 ม.4 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนเคหะชุมชนรังสิต ม.2 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนเลียบคลอง 8 ฝั่งเหนือ ม.2 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งเหนือ ม.2 ต.ลำผักกูด pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา ม.2 ต.ลำผักกูด pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนเลียบคลอง 9 ฝั่งใต้ ม.3 ต.ลำผักกูด pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยเจริญศรี ม.4 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนเจริญทรัพย์ (ซอยเจ้าพรหมค้าข้าว) ม.4 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยบัญชาอุทิศ ม.4 ต.รังสิต  pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LEDสะพานช้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (13 แห่ง) pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนธัญพร 2 ม.3 ต.ลำผักกูด pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ดำเนินการประกวดราคาโครงการจ้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิง) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีบประมาณ 2562 โคงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรืออลูมิเนียมื้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบธัญบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon4
  - แบบ ปร.4 pdf-icon4  
  - แบบ ปร.5 pdf-icon4  

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียบชนิดไร้สายภายในเขตชุมชนเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซ์้อโคงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) ดังรายรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีกรณีพิเศษ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิง) จำนวน 2 คันpdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศร่างประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศร่างประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในเชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี  ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงวัย ผู้พิการและประชสชนในเขตเทศบาลบาลตำยลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน1ชุด/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองซอยที่ 8 ฝั่งเหนือ หมู่4 ตำบลลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนลำภู  หมู่ 4 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยข้าง ธกส. หมู่ 4 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนเจริญ 5 หมู่ 3 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนพรธิสาร 7 หมู่ 3 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่บ้านธัญญาพร 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - แบบ บก. 01 pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลาง
pdf-icon
  - ประกาศ และเอกสารสรุปราคาจ้าง pdf-icon
  - รูปแบบรายการ pdf-icon  

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. คลองซอยที่ 8 ฝั่งเหนือ หมู่ 4 ต. ลำผักกูด ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - แบบ บก. 01 pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลาง pdf-icon
  - ประกาศ และเอกสารสรุปราคาจ้าง pdf-icon
  - รูปแบบรายการ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนข้างซอยบัญญชาอุทิศ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - แบบ บก. 01 pdf-icon
  - แบบรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม pdf-icon
  - ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง pdf-icon
  - รูปแบบรายการ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการติดตั้งกระจกโครงในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองซอยที่ 8 ฝั่งเหนือ หมู่ 4 ตำบลลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชุมชนธัญญาพร 2 หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยข้างชุมชนประชาอุทิศ หมู่ 4 ตำบลรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประเภทวัสดุยายพาหนะและขนส่ง ยาง และแบตเตอรี่รถยนต์ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่ง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

   - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนพรธิสาร 7 หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด pdf-icon

   - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมขนเจริญลาภ 5 หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด pdf-icon

   - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยข้าง ธกส. หมู่ 4 ตำบลลำผักกูด pdf-icon

   - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนลำภู หมู่ 4 ตำบลรังสิต pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธิพิเศษ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี) จำนวน 1ชุด/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี รายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดแนบมาด้วนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พื้นที่ หมู่ 1, 2, 3, 4 ต.รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบคร่อมถนนจำนวน 1 ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2561จำนวน 2 โครงการ
   - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองซอยที่ 8 ฝั่งเหนือ หมู่ 4 ต.ลำผักกูด
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยข้างชุมชนบัญชาอุทิศ ม.4 ต.รังสิต
ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
    - ประกาศ pdf-icon
    - รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขต pdf-icon
    - ประมาณราคากลาง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน จำนวน 1 ซุ้ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

    - ประกาศ pdf-icon
    - ปปช.01 pdf-icon
    - แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง pdf-icon
    - ประมาณราคากลาง pdf-icon
    - แบบแปลน pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พื้นที่ หมู่ 1, 2, 3, 4 ต.รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
    - ประกาศและเอกสารแนบท้าย pdf-icon
    - ประกาศแผน pdf-icon
    - ราคากลาง แบบ ปปช. pdf-icon
    - รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขต pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปี 2561/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศีกษา pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (บริเวณหน้าชุมชนเบญจทรัพย์) ด้วยิวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล. เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ช่วงวัดนาบุญ-ถนนทางหลวงชนบท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สายเลียบคลองรังสิต (สายใน) ช่วงคลองซอยที่ 8-9 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงุถนนสายเลียบคลองรังสิต (สายใน) ช่วคลองซอยที่ 8-9  ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 
   - ประกาศ pdf-icon
   - แบบ ปปช.pdf-icon
   - แบบรูปรายการ pdf-icon
   - แบบรูปราคากลาง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างสะพานลอยคนช้ามภาย


• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 pdf-icon4

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 pdf-icon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2561 pdf-icon

• สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 pdf-icon

•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 pdf-icon