banner news2


banner news33

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 13 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูย์พักพิงสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

•เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ตำกว่า ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลธัญบุรี ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลตำบาลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถกำเนิดไฟฟ้า รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า บรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องนต์ดีเซล มีขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 270 KVA พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบชุด จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกาศเผยแพร่แผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่หนังสือรับ 1156 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกาศเผยแพร่แผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่หนังสือรับ 1155 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่หนังสือรับ 1154 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4


• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 pdf-icon4

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 pdf-icon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2561 pdf-icon

• สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 pdf-icon