king10 copy63

 


banner news2

 


banner news33

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ pdf-icon4 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถตรวจการณ์ เครื่องยนต์เบนซิน 5 ที่นั่ง ความจุ 2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ จำนวน 1 คัน pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล. ซอยหลังสถานสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถีหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  (ด้านตะวันออก) ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเจาะจง นั้น ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเจาะจง นั้น ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ ๖ ฝั่งเหนือ (ด้านตะวันออก) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องจัดซื้อรถตรวจการณ์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๕ ที่นั่ง ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี เกียร์ออโตเมติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๕ ที่นั่ง ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี เกียร์ออโตเมติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล.ซอยหลังสถานสงเคราห์บ้านกึ่งวิธีหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล.ซอยหลังสถานสงเคราห์บ้านกึ่งวิธีหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ทำการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเจาะจง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานโครงการค่าจ้างเหงาผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารหอมผสมคัดพิเศษ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล. ซอยหลังสถานสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถีหญิง หมู่๒ ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ และ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธัญพร ๑ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) pdf-icon4  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธัญพร ๑ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยมีผู้ชนะการประกวดราคาดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4

•  เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธัญพร ๑ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธัญพร ๑ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการจ้างเหมาออกแบบแปลนตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี  ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี
   - ประกาศ pdf-icon4
   - รายละเอียด pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองซอยที่ ๙ ฝั่งเหนือ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเสาเดี่ยวบริเวณถนนรังสิต-นครนายก  ช่วงคลอง ๕ ถึง คลอง ๙ จำนวน ๒ ซุ้ม ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนธัญรัตน์ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังค่าบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนธัญรัตน์ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเสาเดี่ยวบริเวณถนนรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง ๕ ถึง คลอง ๙ จำนวน ๒ ซุ้ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยหลังวัดนาบุญ หมู่ ๓ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนคลองขวาง (สหกรณ์เก้ามงคลพัฒนา) หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยอู่สัมพันธ์ หมู่ ๔ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขศิริ (ข้างปั๊มเชลล์) หมู่ ๔ ต.ลำผักกูด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนธัญรัตน์ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจ้างเหมาผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติเสาเดี่ยว ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขศิริ (ข้างปั๊มเชลล์) หมู่ ๔ ต.ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 13 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูย์พักพิงสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

•เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ตำกว่า ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลธัญบุรี ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลตำบาลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถกำเนิดไฟฟ้า รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า บรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องนต์ดีเซล มีขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 270 KVA พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบชุด จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกาศเผยแพร่แผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่หนังสือรับ 1156 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกาศเผยแพร่แผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่หนังสือรับ 1155 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่หนังสือรับ 1154 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4


• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 pdf-icon4

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 pdf-icon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2561 pdf-icon

• สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 pdf-icon