• 01.jpg
 • 03.jpg
 • 3copy.jpg
 • 04.jpg
 • 10.jpg
 • SSlide.jpg

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่5/2565) กองช่าง เเละสำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• สำนักปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศบัญชีรายรับเเละรายจ่ายในการเลือกตั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่4/2565) สำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3/2565) สำนักปลัดเทศบาล เเละกองศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2/2565) ของสำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• การเเกไข้ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การกระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (DOVID-19) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1/2565) สำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• ผลการประเมินคุณธรารมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีขอเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 37/2564) กองการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 36/2564) กองวิชาการเเละเเผนงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 35/2564) กองช่าง มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 34/2564) กองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีบงประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 33/2564) กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 32/2564) กองศึกษา กองวิชาการเเละเเผนงาน เเละสำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้  

• อำเภอธัญบุรีประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี เรื่อง การฉีดวัดซีนเพื่อป้องกันโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดดังนี้  

• อำเภอธัญบุรีเน้นย้ำเเนวทางการดำเนินการป้องกัน ควบคุมเเละเเก้ไขสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีจัดการมาตรการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนยืนยันโครงการคนละครึ่ง ระยะที่3 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่สยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 31/2564) สำนักปลัดเทศบาล เเละกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 30/2564) กองช่าง กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เเละสำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 29/2564) สำนักปลัดเทศบาล เเละกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การพิธีฮัจย์ ประจำ 2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาติเฉพาะผู้ที่พำนำอยู่ในราชอาณาจักร มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการเปิดการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สำหรับผู้ค้า มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 28/2564) กองช่าง เเละสำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบ ส.ผ.4/4) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบ ส.ถ.4/5 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ครั้ง 27/2564) สำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างสนามกีศา ภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทร 7/1 โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่26/2564) สำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลตำบลธัญบุรี (เเทนตำเเหน่งที่ว่าง) มีรายละเอียดดังนี้ 

• ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยการที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่25/2564) กองคลัง เเละกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเบี้ยว นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนโยบายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้  

• กองสวัสดิการสังคมรับขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้ง24/2564) สำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่23/2564) กองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่22/2564) กองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่21/2564) สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม กองการศึกษา เเละกองสวัสดิการสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่20/2564) สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เเละกองวิชาการเเละเเผนงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ครั้งที่ 19/2564) สำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 18/2564) กองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ดัน ด้วยวีธีประกวดราคา อเล็กทรอนืกส์ มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีเเต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2564 (ครั้งที่ 17/2564) กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัดเทศบาล (16/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการปรับปรุงสถานที่ให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบปiระมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 15/2564) ของกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 14/2564) ของกองคลัง มีรายละเอียดดังนี้ 

• ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

• ประกาศสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่้องในวันฉัตรมงคล 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 13/2564) ของกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่12/2564) ของกองวิชาการและแผนงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 11/2564) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนเงินบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 10/2564) ของสำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี (แบบ ส.ผ./ผ.ถ.4/4) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีกำหนดสถานที่ปิดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 9/2564) ของสำนักปลัดเทศบาล มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 8/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงเนิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 7/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 6/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีขอแก้ไขเปลี่่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 4/2564)  มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 5/2564) มีรายละเอียดดังนี้ 

• ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3/2564)  มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบัญชาอุทิศ หมู่ 4 ตำบลรังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประก่ศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบัญชาอุทิศ หมู่4 ตำบลรังสิต มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ซอยหมู่บ้านซื่อตรง โคซี่ หมู่ 4 ตำบลรังสิต โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าก่อสร้างโครงการถมดินก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพื้นที่จำนวนไม่น้อย กว่า 5 ไร่ พร้อมขึดบ่อ จำนวน 1 เเห่ง โดยวิธีดัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู่ชนะการเสอนราคาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชุนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการถมดินก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่ พร้อมขุดบ่อ จำนวน 1 เเห่ง 

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลังคลัง)โครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ถนนทางเข้า เทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่1 ตำบลลำผักกูด

มีรายละเอียดดั้งนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ชนิด LED ซอยหมู่บ้าน ซื่อตรโคชี่ หมู่4 ตำบลรังสิต มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานศูนย์ราชการ อำเภอธัญบุรี โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการจ้างเหมาออกเเบบก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง) โครงการดูเเลสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเเละควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (กองคลัง)  โครงการจ้างเหมาออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานศูนย์ราการอำเภอธัญบุรี  มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างจ้างเหมาบริหารรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราค จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูล เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยชุมชนคลองขวาง (ข้างวิทยาลัยการปกคลอง) หมู่ที่2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือก

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พื้นที่หมู่ 1-4 ตำบลรังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าในที่ดินเทศบาลตำบลธํญบุรี โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลธัญบูรี (พื้นที่หมู่ 1-4 ตำบลรังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) 

                ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พื้นที่ 1-4 ตำบลรังสิต) 

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฟี้นฟูสุภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีพร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีดัดเลือก

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) 

                ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีพร้อมส่วนประกอบ

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 28 ตัว) กองคลัง โดยวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

                ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1 ชุด 

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

                1. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเรือนสุข 2 ต.ลำผักกูด

                2. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรธิสาร 5 ต.ลำผักกูด

                3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนคลองขวาง ม.2 ต.รังสิต

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                1. จ้างเหมาโครงกาปรับปรุงถนน ซอยสุสวาส 1 ม.4 ต.รังสิต

                2. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ซอย ธกส. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี

                3. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเจริญลาภ 5 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี

                4. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าหมู่บ้านนันธารา ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี

                5. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสติประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรพิมาน ต.รังสิต อ.ธัญบุรี

                6. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศํกดิ์ หน้าชุมชนพฤกษา 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี

มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (กองคลัง) 9 โครงการ

ชื่อโครงการ 1. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพฤกษา 2 ตำบลลำผักกูด

                2.  โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรธิสาร 5 ตำบลลำผักกูด

                3.  โครงการปรับปรุงสะะานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์  หน้าชุมชนเรือนสุข 2 ตำบลลำผักกูด

                4.  โครงการปรับปรุงถนน ซอย สุสวาส 1 หมู่ 4 ตำบลรังสิต

                5.  โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนพรพิมาน ตำบลรังสิต 

                6.  โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าชุมชนเจริญลาภ 5 ต.ลำผักกูด

                7.  โครงการปรับปรุงถนน ซอย ธกส. ต.ลำผักกูด

                8. โครงการปรัปบรุงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าหมู่บ้านนันธารา ต.ลำผักกูด

                9. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนคลองขวาง ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 28 ตัว) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลอง6) โดยการวิธีคัดเลือก มีรายละเอียดดีงนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต คลอง6 มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) ชื่อโครงการ ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเเบบคร่อมถนนติดตั้งบริเวร ถนน รังสิต-นครนายก คลอง7 ทางเข้าหน้า สำนักงานเทศบาลตำลบธัญบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เเสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม)  มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถพยาบาลเครื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวั้ตต์ จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้

• เทศบาลตำบลธัญบรีทำการประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวั้ตต์ จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีเผยแพร่แผนสาระสำคัญโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาจง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 74 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีเผยแพร่แผนสาระสำคัญโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2563
จำนวน 101 งาน มีรายละเอียดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงก ารปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนเรือนสุข 2 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนเรือนสุข 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายปนะจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔)  มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนรีต ชุมชนเรือนสุข 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตชุมชนเรือนสุข 2 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ งาน  มีรายละเอียดดังนี้

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีด ชุมชนเรือนสุข ๒ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ดำเนินการประกวดราคาโครงสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนเรือนสุข ๒ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาจง จำนวน ๗ งาน มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีกรณีพิเศษ นั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

ทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม โครงการจัดซื้อรถตักหน้าชุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกวดราคา โครงการสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้ 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ 2564 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2563  

• สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

 

งานวันพ่อแห่งชาติและงานวันชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

 • 309948.jpg
 • 309950.jpg
 • 309952.jpg
 • 309953.jpg
 • 309955.jpg
 • 309956.jpg
 • 602799.jpg
 • 602800.jpg
 • S__16220163.jpg
 • S__16220168.jpg
 • S__16220190.jpg
 • S__16244937.jpg
 • S__16244939.jpg
 • S__16244940.jpg
 • S__16244941.jpg
 • S__16244942.jpg
 • S__16244943.jpg
 • S__16244944.jpg
 • S__16244946.jpg
 • S__16244947.jpg

สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.02-577-4525 เหตุฉุกเฉิน โทร.02-577-1964 ตลอด 24 ชม. อุบัติเหตุ โทร.1669 e-mail:thanyaburi_2556@hotmail.com

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.