banner news2


banner news33

• เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดตำบลธัญบุรี) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนรังสิต-นครนายก (บริเวณแยกโรงพยาบาลธัญบุรี) หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถกำเนิดไฟฟ้า รถบรรทุก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า บรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๗๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบชุด ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ม.1,2,3,4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ชุมชนเจริญทรัพย์ (เชื่อมถนนสาย 306) หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนรังสิต-นครนายก (บริเวณแยกโรงพยาบาลธัญบุรี) ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอัฒจรรย์และปรับปรุงสนามฟุตซอล บริเวณสนามหน้าโรงเรียนธัญรัตน์ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ตั้งแต่เดืนก.ค.ถึงก.ย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุวภูมิทัศน์ริมถนนรังสิต-นครนายก (บริเวรเเยกโรงพยาบาลธัญบุรี) หมู่ 2 ต.รังสิต จ. ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 โครงการ คือ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และปรับปภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการตจิดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยิวธีการประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ โครงการปรับปรุงซอ่มแซมและขยายลาน คสล. บริเวณริมเขื่อหน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมถนน คสล. และขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองรังสิตฯ (ช่วงแซมถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ-คลองซอยที่ 7) หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละุเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมอัฒจรรย์และปรับปรุงสนามฟุตซอล บริเวรสนามหน้า รร. ธัญรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเจริญทรัพย์ (่เชื่อมถนนสาย305) หมู่ 4 ต. รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล เดือน ต.ค. 2562 - เดือน ก.ย. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างวเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตคเทศบาลตำบลธัญบุรี (พื้นที่ ม.1,2,3,4) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศยกเลิกประกาศโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เลขที่ 62077574932 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัยบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ 2 ต. ลำผักกูด อ. ธัญบุรีจ. ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองรังสิต (ช่วงถนนทมางเข้าสำนักงานเทศบาล-คลองซอยที่7) หมู่1 ต. รังสิต อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายลาน คสล. บริเวรริมเขื่อนหน้า ทางเข้า สนง.เทศบาลตำบลธัญบุรี หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

•เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลารอรถโดยสารริมถนนรังสิต-นครนายก (ช่วงก่อนหมู่บ้านสัมมากร) หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีโฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจั ดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด (LED) ชุมชนสหกรณ์พัฒนาหมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ฃนิด LED ซอยสุสวาส 1 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิง) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องเเบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (11 โครงการ) ด้วยวิธีการอิเล็กดทรอนิสก์ (e-biffing) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

  - ประกาศ pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยเจริญศรี หมู่ 4 ต.รังสิต ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟ้ฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยบัญชาอุทิศ หมู่ 4 ต.รงสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนธัญพร 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งเหนือ หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ถนนเลียบคลอง 8 ฝั่งเหนือ หมู่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนเคหะชุมชนรังสิต หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยสุสวาส 1 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ถนนเลียบคลอง 9 ฝั่งใต้ หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนเจริญทรัพย์ (ซอยเจ้าพรหมค้าช้าว) หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศร่างประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสดงสว่าง ชนิด LED จำนวน 11 โครงการ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยสุสวาส 1 ม.4 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนเคหะชุมชนรังสิต ม.2 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนเลียบคลอง 8 ฝั่งเหนือ ม.2 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งเหนือ ม.2 ต.ลำผักกูด pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนสหกรณ์พัฒนา ม.2 ต.ลำผักกูด pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ถนนเลียบคลอง 9 ฝั่งใต้ ม.3 ต.ลำผักกูด pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยเจริญศรี ม.4 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนเจริญทรัพย์ (ซอยเจ้าพรหมค้าข้าว) ม.4 ต.รังสิต pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยบัญชาอุทิศ ม.4 ต.รังสิต  pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LEDสะพานช้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (13 แห่ง) pdf-icon4
  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ชุมชนธัญพร 2 ม.3 ต.ลำผักกูด pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ดำเนินการประกวดราคาโครงการจ้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิง) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีบประมาณ 2562 โคงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรืออลูมิเนียมื้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบธัญบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon4
  - แบบ ปร.4 pdf-icon4  
  - แบบ ปร.5 pdf-icon4  

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียบชนิดไร้สายภายในเขตชุมชนเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศประกวดราคาซ์้อโคงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) ดังรายรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีกรณีพิเศษ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถยนต์ดับเพลิง) จำนวน 2 คันpdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศร่างประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศร่างประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในเชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี  ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงวัย ผู้พิการและประชสชนในเขตเทศบาลบาลตำยลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน1ชุด/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองซอยที่ 8 ฝั่งเหนือ หมู่4 ตำบลลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเเนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนลำภู  หมู่ 4 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ซอยข้าง ธกส. หมู่ 4 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนเจริญ 5 หมู่ 3 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ชุมชนพรธิสาร 7 หมู่ 3 ตำบล ลำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่บ้านธัญญาพร 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - แบบ บก. 01 pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลาง
pdf-icon
  - ประกาศ และเอกสารสรุปราคาจ้าง pdf-icon
  - รูปแบบรายการ pdf-icon  

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. คลองซอยที่ 8 ฝั่งเหนือ หมู่ 4 ต. ลำผักกูด ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - แบบ บก. 01 pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลาง pdf-icon
  - ประกาศ และเอกสารสรุปราคาจ้าง pdf-icon
  - รูปแบบรายการ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนข้างซอยบัญญชาอุทิศ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - แบบ บก. 01 pdf-icon
  - แบบรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม pdf-icon
  - ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง 


• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 pdf-icon4

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 pdf-icon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2561 pdf-icon

• สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 pdf-icon

•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 pdf-icon