major talk 2


banner news2


banner news33

• เทศบาลำตลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองรังสิตฯ (ช่วงหน้าศาลเจ้า) หมู่ 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิด LED บริเวณสะพานข้ามคลองภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี 3.โครงการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารพร้อมรั้ว เพื่อป้องกันการทิ้งขยะบริเวณทางหลวงหมายเลข 352 ม.3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ตค 183 ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon
• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารพร้อมรั้ว เพื่อป้องกันการทิ้งขยะบริเวณทางหลวงหมายเลข 352 หมู่ 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิด LED บริเวณสะพานข้ามคลอง ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์สอบจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองรังสิต ฯ (ช่วงหน้าศาลเจ้า) หมู่ที่ 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชินด LED (ช่วงถนนทางเข้าเทศบาลถึงสุดเทขตเทศบาล) ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
   - ร่างประกาศ pdf-icon
   - แบบแปลน pdf-icon
   - ปปช01 pdf-icon
   - ปร.4 pdf-icon
   - ปร.5 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชินด LED ชุมชนคลองขวาง ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
   - ร่างประกาศ pdf-icon
   - แบบแปลน pdf-icon
   - แบบ ปปช. pdf-icon
   - แบบสรุปราคาก่อสร้าง pdf-icon
   - แบบประเมินรายการปริมาณงานและราคา pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชินด LED ชุมชนเคหะคลอง 7 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
   - ร่างประกาศ pdf-icon
   - ปปช01 pdf-icon
   - แบบแปลน pdf-icon
   - แบบสรุปราคาก่อสร้าง pdf-icon
   - แบบประเมินรายการปริมาณงานและราคา pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชินด LED ชุมชนเรือนสุข 2 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
   - ร่างประกาศ pdf-icon
   - ปปช01 pdf-icon
   - แบบแปลน pdf-icon
   - แบบสรุปราคากลาง pdf-icon
   -BOQ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชินด LED ชุมชนวรรณวดี-แสนสุข ม.2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
   - ร่างประกาศ pdf-icon
   - ปปช01 pdf-icon
   - แบบแปลน pdf-icon
   - แบบสรุปราคาก่อสร้าง pdf-icon
   - แบบประเมินรายการปริมาณงานและราคา pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชินด LED ถนนเลียบคลองซอยที่ 8 ฝั่งใต้ ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
   - ร่างประกาศ pdf-icon
   - ปปช01 pdf-icon
   - แบบแปลน pdf-icon
   - แบบสรุปราคาก่อสร้าง pdf-icon
   - แบบประเมินรายการปริมาณงานและราคา pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเจริญทรัพย์  ม. 4 ต.ลำรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกซอยลำภู ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon
• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ (ตีเส้นจราจร) และ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon


• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2561 pdf-icon

• สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 pdf-icon

•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 pdf-icon